REGULAMIN

ZAMÓWIENIE SZKOLENIA

 1. Złożenie zamówienia można dokonać przez system sprzedaży szkoleń, wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Organizatora lub poprzez przesłanie zgłoszenia bezpośrednio na adres e-mail kontakt@szkoleniadlakadr.pl.
 2. W zamówieniu należy podać pełne dane zamawiającego niezbędne do wystawienia faktury. Przez podanie danych upoważnia się jednocześnie firmę Agencja Muzyczna Union Katarzyna Bogdańska z siedzibą w Białymstoku do wystawienia faktury bez podpisu. Faktura zostanie przesłana zwrotnie na e-mail zamawiającego.

PŁATNOŚĆ

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora: 88 1090 2587 0000 0001 3392 3977 na podstawie wystawionego dokumentu do opłaty.
 2. W tytule przelewu należy dane zamawiającego szkolenie oraz numer faktury pro-forma.
 3. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w terminie 7 dni od planowanej daty szkolenia.

POTWIERDZENIE UDZIAŁU W  SZKOLENIU

 1. W przypadku szkoleń stacjonarnych najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem Organizator przesyła potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 2. W przypadku szkoleń online Organizator zastrzega sobie prawo do przesłania potwierdzenia uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu najpóźniej na  3 dni przed szkoleniem.

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

 1. Brak dokonania przedpłaty za udział w szkoleniu nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.
 2. Informacja o rezygnacji ze szkolenia wymaga formy pisemnej, przesłanej  na adres e-mail: kontakt@szkoleniadlakadr.pl
 3. Rezygnacji z udziału w szkoleniu, bez ponoszenia kosztów, Zamawiający może dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.
 4. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni roboczych przed terminem szkolenia, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% wartości szkolenia.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia w dniu jego rozpoczęcia bądź nie przybycia na szkolenie lub nie wzięcia  udziału w szkoleniu online uiszczona oplata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, o czym zobowiązuje się poinformować osobę zgłoszoną, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.
 2. W przypadku szkoleń online Organizator zastrzega możliwość skrócenia tego terminu do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

ODWOŁANIE SZKOLENIA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba lub wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie.
 2. W przypadku awarii, zerwania połączenia między Wykładowcą a Uczestnikami, leżącej po stronie Organizatora,  w czasie trwania zajęć online, szkolenie może zostać przerwane.  Jeśli natychmiastowe usunięcie awarii nie będzie możliwe,  kontynuacja szkolenia  zostanie  przeniesiona na inny termin.
 3. W przypadku  awarii, zerwania połączenia między Wykładowcą a Uczestnikami, leżącej po stronie Organizatora w momencie rozpoczęcia szkolenia online, rozpoczęcie zajęć może zostać opóźnione.  Jeśli natychmiastowe usunięcie awarii nie będzie możliwe, szkolenie zostanie  przeniesiona na inny termin.
 4. Jeśli uczestnik nie zaakceptuje nowego terminu szkolenia online, opłata za szkolenie zostanie zwrócona.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne oraz awarie  uniemożliwiających Uczestnikowi udział w szkoleniu online lub jego kontynuowanie.

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędny do udziału w szkoleniu tj.: laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem, szerokopasmowe połączenie z Internetem, kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
 2. Organizator zapewnia możliwość połączenia testowego (we skazanym przez Organizatora  terminie) dla każdego uczestnika w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia.
 3. W sytuacji gdy sprzęt Uczestnika, nie zapewnia dobrej jakości połączenia, udział w szkoleniu może być kontynuowany przez połączenie telefoniczne. Wówczas uczestnik słyszy szkolenie i korzysta z materiałów przesłanych wcześniej przez Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak odpowiednich warunków technicznych po stronie Uczestnika szkolenia.